Cvičenia

 ROK 2008 späť
 

Dvojstranné skupinové cvičenie "KADET 2008"

Termín konania: 5. a 7. 2. 2008, 11. a 13. 2. 2008
Cvičiaci: kadeti 4. ročníka NAO (prvá skupina 36 kadetov, druhá skupina 37 kadetov)
Riadiaci cvičenia: mjr. Ing. Pavol Musil (školské jednotky)
Téma: Pešia čata v boji.
Cieľ cvičenia:
Cvičenie bolo zamerané na rozvíjanie činnosti veliteľa pešej čaty pri riadení obranného a útočného boja.
Účastníci: kpt. Ing. Matúš Šostronek (CVI), kpt. Ing. Kristián Szuperák (CVI) a npor. Ing. Marek Snovák (CVI).
   SST – NAO LIPT. MIKULÁŠ
Koordinačná porada:
   
I. 19.12.07
   II. 10.1.08
   III. 31.1.08
Účastníci koord.porád: mjr.Ing.Peter Dubjel, Ing.Zdeněk Pešta, RNDr.Beata Stromková,
   por.Ing.Anton Tibenský, mjr.Ing.Pavol Musil, mjr.Ing.Ján Čurila,
   mjr.Ing.Ján Choma, pplk.Ing.Ivan Majchút
Termín školenia operátorov:5.2. a 7.2.2008
Počet operátorov:36 a 37
 

CAX " DKAVŠ 4/2008"

Termín konania:12. 2. a 14. 2. 2008
Cvičiaci:VODK
Riadiaci cvičenia:mjr. Ing. Miloš Marcinčák
Téma:"Čata v boji".
Cieľ cvičenia:
 • Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný na základe obdržanej úlohy ujasniť si úlohu, zhodnotiť situáciu a spracovať rozhodnutie veliteľa čaty a veliteľa družstva.
 • Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný riadiť bojovú činnosť čaty a družstva a orientovať sa na bojisku počas boja, riešiť vzniknuté situácie a prijímať rozhodnutia.

Účastníci:SST – NAO LIPT. MIKULÁŠ
Koordinačná porada:
   
I. 9.1.08
   II. 9.1.08
   III. 30.1.08
Účastníci koord.porád:Ing.Zdeněk Pešta, RNDr.Beata Stromková, kpt.Ing. Milan Hrmo,
   por.Ing.Anton Tibenský, kpt.Ing. Vladimír Kožuškanič, mjr.Ing.Miloš Marcinčák
Termín školenia operátorov:16.1., 18.1. a 23.1.2008
Počet operátorov:30
 

CAX "GEM 2008"

Termín konania:18. - 20. 2. 2007
Cvičiaci:22. mpr Michalovce
Riadiaci cvičenia:plk. Ing. Martin Michalko
Téma: "Útočná operácia mechanizovaného práporu v zostave mnohonárodnej brigády s prechodom na stabilizačnú operáciu".
Cieľ cvičenia:
 • precvičenie a zladenie činnosti vedenia útočnej a stabilizačnej operácie
 • zdokonalenie štábu 22. mpr v spracovávaní a vedení výkonnej dokumentácie
 • precvičenie spracovávania stanovených hlásení, zladení informačného systému medzi štábom a jednotkami práporu
 • zdokonalenie veliteľov v riadení jednotiek počas presunu, vo vedení útočnej a stabilizačnej operácie s využitím technických prostriedkov
 • vedenie veliteľov k samostatnosti v rozhodovaní a plnení zadaných úloh

Účastníci: SST – NAO LIPT. MIKULÁŠ
   firma LYNX
Koordinačná porada:
   
I. 20.12.07
   II. 16.1.08
   III. 4.2.08
Účastníci koord.porád: mjr.Ing.Peter Dubjel, Ing.Zdeněk Pešta, RNDr.Beata Stromková,
   npor.Ing.Dušan Skonc, kpt.Ing.Marian Kochan, npor.Ing.Maroš Žoffčák, Ing.Pavol Saksun
Termín školenia operátorov: 28.1. – 31.1.2008
Počet operátorov: 14
 

CAX "FAST ARROW 2008"

Termín konania: 15. - 18. 4. 2008
Cvičiaci: príslušníci 2. mb Prešov, 21. mpr Trebišov, zmshdo Michalovce
Riadiaci cvičenia: plk. Ing. Ivan Pach a pplk. Ing. Bartolomej Hoblák.
Téma: "Druhá mechanizovaná brigáda v zostave mnohonárodného zoskupenia v operácii na podporu mieru mimo územia SR"
Cieľ cvičenia:
 • precvičiť a zdokonaliť veliteľov a štáby cvičiacich útvarov v riadení operácie s využitím technických prostriedkov simulácie.
 • zdokonaliť veliteľov v riešení špecifických situácií v reálnom čase a pod tlakom vývoja situácie.
 • precvičiť vyžiadanie, vykonanie a vyhodnotenie účinkov palebnej podpory delostrelectva a letectva.
 • zdokonaliť príslušníkov štábov práporov v spracovávaní a vedení výkazovej dokumentácie.
 • precvičiť a zladiť spracovávanie stanovených hlásení, zladiť informačný systém v rámci štábov práporov a s podriadenými a podpornými jednotkami.
 • viesť veliteľov k samostatnosti a rozhodnosti pri plnení zadaných úloh.

Účastníci: SST – NAO LIPT. MIKULÁŠ
   firma LYNX
Koordinačná porada:
   
I. 29.1.08
   II. 14.3.08
   III. 4.4.08
Účastníci koord.porád: Ing.Zdeněk Pešta, RNDr.Beata Stromková, por.Ing.Anton Tibenský,
   pplk.Ing.Bartolomej Hobľák, npor.Ing.Pavol Kašprišin,
   mjr.Ing.Miroslav Motýľ, por.Ing.Marián, Brinček, mjr.Ing.Pavol Barančík,
   npor.Ing.Július Čepela, kpt.Ing.Marián Makay, Ing.Pavol Saksun
Termín školenia operátorov: 7.4. – 11.4.2008
Počet operátorov: 27
 

CAX "DEVÍN 2008"

Termín konania: 14. - 16. 5. 2008
Cvičiaci: 14-ti príslušníci 8. Základného veliteľsko-štábneho kurzu
Riadiaci cvičenia: pplk. Ing. Ľubomír Petrila, PhD. (ZVŠK)
Téma: "Útok mechanizovaného práporu po presune z hĺbky".
Cieľ cvičenia:
 • zdokonaliť cvičiacich v príprave podkladov pre rozhodnutie veliteľa práporu v jednotlivých etapách plánovacieho procesu.
 • zdokonaliť cvičiacich v spracovávaní bojových dokumentov (grafické, písomné) potrebných pri plánovaní útočnej operácie práporu.
 • zvládnuť účastníkmi cvičenia metodiku prípravy prepočtov bojových možností podporujúcich rozhodnutie veliteľa.
 • zladiť činnosť cvičiacich v skupinách štábov práporu počas plánovacieho procesu.
 • zdokonaliť činnosť účastníkov cvičenia vo velení a riadení v priebehu vedenia bojovej činnosti.
 • zladiť činnosť skupín štábu práporu pri plánovaní a riadení všestranného využitia jednotiek bojových síl, síl bojovej podpory a síl bojového zabezpečenia počas presunov a vedenia operácie práporom.
 • zdokonaliť činnosť účastníkov cvičenia vo velení a riadení v priebehu vedenia útočnej operácie podporovanej SST.

Účastníci: SST – NAO LIPT. MIKULÁŠ
Koordinačná porada:
   
I. 12.3.08
   II. 28.4.08
   III.
Účastníci koord.porád: Ing.Zdeněk Pešta, RNDr. Beata Stromková, mjr.Ing.Ján Dudžák, mjr.Mgr. Roman Hroš, mjr.Ing.Peter Dubjel, pplk.Ing.Ľubomír Petrila, kpt.Ing.Jozef Hojo, kpt.Ing.Barbora Horvátová
Termín školenia operátorov: 7.5. a 13.5.2008
Počet operátorov: 4
 

CAX "FIELD HOSPITAL 2008"

Termín konania: 20. - 21. 5. 2008
Cvičiaci: 70 príslušníkov (v počte 22 lekárov) Oddelenia výcviku Vojenskej nemocnice Ružomberok a Poľnej nemocnice ROLE 2E so sídlom v Liptovskom Mikuláši,
Riadiaci cvičenia: plk. MUDr. Miron Bzík a plk. MUDr. Mikuláš Hudák
Téma: "Zdravotnícke zabezpečenie mechanizovanej brigády v obrane"
Cieľ cvičenia:
 • precvičiť činnosť rozhodovacieho procesu odborného personálu v Poľnej nemocnici ROLE 2E, ktorá je poľným zdravotníckym zariadením vyššieho stupňa liečebno-odsunového systému OS SR.

Účastníci: SST – NAO LIPT. MIKULÁŠ
   firma LYNX
Koordinačná porada:
   
I. 18.3.08
   II. 3.4.08
   III.
Účastníci koord.porád: Ing.Ján Kocák, plk.MUDr.Michal Hudák, plk.MUDr.Miron Bzik,
   Ing.Ján Mrázik, Ing.Zdeněk Pešta, RNDr.Beata Stromková, por.Ing.Anton Tibenský,
   mjr.Ing.Marian Martinický, Ing.Ján Mrázik, Ing.Pavol Saksun
Termín školenia operátorov: 19.5. 2008
Počet operátorov: 9
 

CAX "JOINT RESOLVE 2008"

Termín konania: 10. - 12. 6. 2008
Cvičiaci: 42 príslušníkov prrchbo Rožňava
Riadiaci cvičenia: mjr. Ing. Ján Micišin
Téma: Plánovanie použitia prrchbo v spoločných operáciách jednotiek NATO..
Cieľ cvičenia:
 • zladiť veliteľstvo a štáb v procese riešenia NBC situácií (ochrane proti nukleárnym, biologickým a chemickým zbraniam) v spoločných operáciách NATO a zvládnutie spracovania jednotlivých upresňujúcich rozkazov - FRAGO (Fragmentary Order).

Účastníci: SST – NAO LIPT. MIKULÁŠ
   firma LYNX
Koordinačná porada:
   
I. 26.3.08
   II. 28.4.08
   III. 27.5.08
Účastníci koord.porád: mjr.Ing.Peter Dubjel,Ing.Zdeněk Pešta, RNDr.Beata Stromková,
   por.Ing.Anton Tibenský, Ing.Pavol Saksun, Ing.Igor Petz,
   Ing.Ondrej Iliško, por.Ing.Tomáš Cvečka
Termín školenia operátorov: 13.6. – 5.6. 2008
Počet operátorov: 7
 

CAX "JOINT CHALLENGE 2008"

Termín konania: 24. - 26. 6. 2008
Cvičiaci: 22.mpr Michalovce, LZ Prešov
Riadiaci cvičenia: pplk. gšt. Ing. Daniel Zmeko.
Téma: "22.mprsk v zostave MNB v operácii na podporu mieru mimo územia SR".
Cieľ cvičenia:
 • Precvičiť a zladiť činnosť pri riadení útočnej a stabilizačnej operácie s využitím technických prostriedkov simulácie.
 • Precvičiť plánovanie počas riadenia útočnej operácie a prechod na vykonanie stabilizačnej operácie.
 • Zdokonaliť príslušníkov veliteľstva a štábu práporu v spracovávaní a vedení výkazovej dokumentácie.
 • Precvičiť a zladiť spracovávanie stanovených hlásení, zladiť informačný systém v rámci štábu práporu a s podriadenými a podpornými jednotkami.
 • Precvičiť vyžiadanie, vykonanie a vyhodnotenie účinkov palebnej podpory delostrelectva a letectva

Účastníci: SST – NAO LIPT. MIKULÁŠ
   firma LYNX
Koordinačná porada:      I.            II.            III.
Dátum koord.porady: 4.4.08      22.5.08      10.6.08
Účastníci koord.porád: mjr.Ing.Peter Dubjel, Ing.Zdeněk Pešta, RNDr.Beata Stromková,
   por.Ing.Anton Tibenský, plk.Ing.Ivan Pach, pplk.Ing.Bartolomej Hobľák,
   Ing. Pavol Saksun, kpt.Ing.Jaroslav Kostrej, mjr.Ing.Pavel Klučerovský
Termín školenia operátorov: 16.6. – 20.6. 2008
Počet operátorov: 30
 

CAX "POĽANA 2008"

Termín konania: 8. - 10. 9. 2008
Cvičiaci: 17 profesionálnych vojakov LZ Sliač
Riadiaci cvičenia: pplk. Ing. Ivan Dorčák
Téma: "Plnenie úloh krízového manažmentu silami a prostriedkami Leteckej základne Sliač – RENEGAT"
Cieľ cvičenia:
 • zladiť činnosť veliteľstva, štábu a jednotiek pri riešení krízových situácií v rámci regionálneho vojenského konfliktu,
 • precvičiť koordináciu vykonávaných činností a súčinnosť cvičiacich,
 • preveriť plnenie úloh organizácie všestranného bojového zabezpečenia,
 • precvičiť zabezpečenie obrany určených objektov, zariadení LZ Sliač,
 • precvičiť spracovávanie textových a grafických bojových dokumentov v súlade so štandardami NATO,
 • pripraviť dokumentáciu pre vedenie obrannej operácie,
 • precvičiť plnenie úloh spravodajstva (plniť prieskumné a monitorovacie úlohy v krízovej oblasti).

Účastníci: SST – NAO LIPT. MIKULÁŠ
   firma LYNX
Koordinačná porada:
   I. 17.6.08
   II. 8.8.08
   III. 3.9.08
Účastníci koord.porád: mjr.Ing.Peter Dubjel, Ing.Zdeněk Pešta, RNDr.Beata Stromková,
   pplk.Ing.Ivan Dorčák, kpt.Ing.Rastislav Kučera, por.Ing.Beáta Berešová,
   Ing.Pavol Saksun, Ing.Igor Petz
 

KŠN "FAST ARROW 2008"
prvé súčinnostné cvičenie za podpory simulačných technológií


Termín konania: 22. - 25. 9. 2008
Cvičiaci: Nácviku sa zúčastnilo v Liptovskom Mikuláši 55 a v Lešti 68 príslušníkov 22. mechanizovaného práporu Michalovce, tankového práporu Trebišov, práporu logistickej podpory Prešov, LZ Prešov, ako aj ďalšie podporné jednotky 2. mechanizovanej brigády.
Riadiaci cvičenia: plk. gšt. Ing. Daniel Zmeko
Zástupca RC (v SST LM): pplk. Ing. Vladimír Kubáň
Téma: "MNB PO v zostave mnohonárodného zoskupenia v operácii na podporu mieru mimo územia SR".
Cieľ cvičenia:
  Pre veliteľov cvičiacich útvarov:
 • Precvičiť a zdokonaliť veliteľov cvičiacich útvarov v riadení útočnej a stabilizačnej operácie s využitím technických prostriedkov simulácie.
 • Zdokonaliť veliteľov v riešení špecifických situácií v reálnom čase a pod tlakom vývoja situácie.
 • Precvičiť vyžiadanie, vykonanie a vyhodnotenie účinkov palebnej podpory delostrelectva a letectva.
  Pre veliteľstvá a štáby cvičiacich útvarov:
 • Precvičiť a zladiť činnosť pri riadení útočnej a stabilizačnej operácie s využitím technických prostriedkov simulácie.
 • Precvičiť plánovanie počas riadenia útočnej operácie a prechod na vykonanie stabilizačnej operácie.
 • Zdokonaliť príslušníkov veliteľstva a štábu práporu v spracovávaní a vedení výkazovej dokumentácie.
 • Precvičiť a zladiť spracovávanie stanovených hlásení, zladiť informačný systém v rámci štábu práporu a s podriadenými a podpornými jednotkami.
 • Precvičiť vyžiadanie, vykonanie a vyhodnotenie účinkov palebnej podpory delostrelectva a letectva.
  Pre veliteľov podriadených a podporných jednotiek:
 • Precvičiť a zdokonaliť veliteľov v riadení jednotiek v útočnej a stabilizačnej operácii s využitím technických prostriedkov simulácie.
 • Zdokonaliť veliteľov v riešení špecifických situácií v reálnom čase a pod tlakom vývoja situácie.
 • Precvičiť a zladiť podávanie stanovených hlásení.
 • Viesť veliteľov k samostatnosti a rozhodnosti pri plnení zadaných úloh.
  Pre jednotlivé skupiny štábov cvičiacich útvarov:
  Pre skupinu personálneho manažmentu (S-1):
 • Precvičiť vedenie prehľadu o stratách v priebehu operácie a spôsoby ich náhrady.
 • Precvičiť vedenie plánu na obnovu bojaschopnosti (osôb).
  Pre skupinu prieskumu (S-2):
 • Precvičiť získavanie spravodajských informácii organickými silami a prostriedkami.
 • Zdokonaliť v rozkrývaní zámerov teroristických skupín na základe vyhodnotenia získaných informácií.
 • Zefektívniť kvalitu a rýchlosť zberu, spracovania, vyhodnotenia a distribúcie sprav. informácii.
  Pre oddelenie PRO (S-3):
 • Precvičiť vedenie reálneho prehľadu o situácii v priestore zodpovednosti útvarov.
 • Zdokonaliť v spracovávaní a vedení výkazovej dokumentácie.
 • Precvičiť analýzu prijatých hlásení a informácií a prípravu podkladov a kalkulácii pre rozhodnutia veliteľa útvaru.
 • Zdokonaliť v spracovaní bojovej dokumentácie a nariadení veliteľa.
 • Zladiť koordináciu činnosti a informačný tok s ostatnými skupinami štábu a podriadenými jednotkami.
 • Precvičiť spracovávanie a odosielanie stanovených hlásení (v súčinnosti s ostatnými oddeleniami a skupinami).
  Pre skupinu logistiky (S-4):
 • Precvičiť stanovenie priorít zásobovania materiálom všetkého druhu.
 • Zdokonaliť v riadení doplňovania materiálom všetkého druhu a vo vedení prehľadu o stave a doplňovania v priebehu operácie.
 • Zdokonaliť koordináciu opráv a odsunov poškodenej techniky.
  Pre skupinu BOI a KIS (S-6):
 • Precvičiť realizáciu opatrení pre zabezpečenie a bezpečnosť komunikácie.

Účastníci: OdST LEŠŤ
   SST – NAO LIPT. MIKULÁŠ
   firma LYNX
Koordinačná porada:
   
II. 13.8.08
   III. 27.8.08
   IV. 27.8.08
Účastníci koord.porád: koordinačné porady sa konali v OdST Lešť.
   Za SST sa koord. porád zúčastnil mjr. Ing. Peter Dubjel.
Termín školenia operátorov: 16.9. – 19.9. 2008
Počet operátorov: 12
 

CAX "BIG HOPE 2008"

Termín konania: 29. 9. - 3. 10. 2008
Cvičiaci: 31 príslušníkov dopravného leteckého krídla Kuchyňa
Riadiaci cvičenia: kpt. Ing. Rudolf Chocholáček
Téma: "Použitie síl a prostriedkov vzdušnej prepravy a obrana letiska".
Cieľ cvičenia:
 • Zdokonaliť činnosť veliteľov jednotiek pri vedení vzdušných operácii.
 • Precvičiť pozemnú obranu letiska.
 • Zladiť činnosť štábu pri vedení vzdušných operácii a realizácii bojového zabezpečenia.

Účastníci: kpt. Kamil KOLMISTR (VVzS Zvolen), npor. Rudolf KANTOR (VVzS Zvolen)
   SST – NAO LIPT. MIKULÁŠ
   firma LYNX
Koordinačná porada:
   I. 10.7.08
   II. 3.9.08
   III. 16.9.08
Účastníci koord.porád:
   mjr. Ing. Peter Dubjel, mjr.Ing.Vladimír Andrassy, Ing.Zdeněk Pešta,
   RNDr.Beata Stromková, por.Ing.Roman Chibeľ, mjr.Ing.Tibor Pavel,
   npor.Ing.Jaroslav Murko, kpt.Ing.Rudolf Chocholáček, mjr.Ing.Tibor Pavel
Termín školenia operátorov: 11.9. a 12.9. 2008
Počet operátorov: 5
 

KŠN "LYNX 2008"

Termín konania: 10. - 14. 11. 2008
Cvičiaci:
   Veliteľstvo a štáb 1.mb TOPOĽČANY,
   1.mr/11.mpr MARTIN
   12.mpr NITRA
   13.mpr LEVICE
   rmo ROŽŇAVA
   prlogp TOPOĽČANY
   psr LEVICE
   žr MARTIN
   plbat MARTIN
   rpv/1.mb TOPOĽČANY
Riadiaci cvičenia: brig. gen. Ing. Ivan HIRKA
Pomocník riadiaceho cvičenia (2.mb):
Hodnotiaci tím: CUBIC team
Téma: "Útok mechanizovanej brigády s úplnou prípravou."
Cieľ cvičenia:
 • Preveriť zručnosti veliteľstva a štábu 1.mb, podriadených útvarov a jednotiek podľa zoznamu rozhodujúcich úloh (METL) počas útoku s úplnou prípravou
  Pre veliteľa a štáb brigády:
 • Zdokonaliť spôsobilosti štábu brigády:
  • vo vykonávaní súčinnosti s podriadenými jednotkami,
  • v plánovaní operácie v priebehu vedenia boja,
  • v organizovaní styku so susednými jednotkami, vo vzájomnej zastupiteľnosti na funkciách v rámci oddelení.
 • Zladiť činnosť štábu brigády počas velenia a riadenia operácie:
  • v koordinovaní a riadení činnosti pri zbere a vyhodnocovaní spravodajských informácií,
  • v koordinovaní činnosti jednotiek palebnej podpory s činnosťou manévrových jednotiek,
  • v zabezpečení kontinuity velenia počas zmien miest velenia,
  • v zabezpečení nepretržitej ligistickej podpory manévrovým jednotkám.

  Pre veliteľov a štáby podriadených jednotiek:
 • Preveriť veliteľov a štáby podriadených jednotiek:
  • v plánovaní v priebehu vedenia boja,
  • vo vykonávaní prieskumu a vyhodnocovaní informácií v stanovenom úseku spravodajskej zodpovednosti,
  • v plnení úloh pri zmene situácie, v organizovaní prekonávania prekážok v smere osy postupu jednotiek.
 • Zladiť činnosť jednotlivých miest velenia počas riadenia a plánovania boja.
 • Zvýšiť úroveň spracovania formalizovanej dokumentácie a odovzdávaných správ v priebehu vedenia boja.

Účastníci: kpt. Kamil KOLMISTR (VVzS Zvolen), npor. Rudolf KANTOR (VVzS Zvolen)
   OdST LEŠŤ
   VePS, 2.mb
   SST – NAO LIPT. MIKULÁŠ
   firma LYNX
Koordinačná porada:
   II. 30.9.08
   III. 22.10.08
   IV. 6.11.08
Účastníci koord.porád:
   II.a III. koordinačná porada sa konala v OdST Lešť. Za SkST sa
   II. koord. porady zúčastnil mjr. Ing. Peter Dubjel.
   III. koordinačnej porady sa zúčastnili RNDr.Beata Stromková a Ing. Zdeněk Pešta.
   IV. koordinačná porada sa konala v SkST AOS Lipt. Mikuláš za účasti zástupcov 12. mpr Nitra, 13. mpr Levice, RNDr.Beata Stromková, Zdeněk Pešta, mjr.Ing.Vladimír Andrassy
Termín školenia operátorov: 27.10. - 31.10. 2008
Počet operátorov: 54
 
späť
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021