Cvičenia

 ROK 2014 späť
 

CAX "DKVŠ11"

Termín konania: 3. 12. – 4. 12. 2014
Cvičiaci: 53 príslušníkov DKAVŠ
Riadiaci cvičenia: kpt. Ing. Juraj OGINČUK
Téma: "Čata pri vedení hlavnej bojovej činnosti."
  Cieľ cvičenia:
 1. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný na základe obdržanej úlohy ujasniť si úlohu, zhodnotiť situáciu, prijať rozhodnutie a spracovať plán boja veliteľa čaty a veliteľa družstva.
 2. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný vykonať rekognoskáciu, na jej základe zhodnotiť svoje rozhodnutie a zapracovať nové poznatky do plánu boja veliteľa čaty a družstva.
 3. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný na základe rekognoskácie a upresneného plánu boja spracovať operačný rozkaz veliteľa čaty a veliteľa družstva.
 4. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný riadiť bojovú činnosť čaty a družstva a orientovať sa na bojisku počas boja, riešiť vzniknuté situácie a prijímať rozhodnutia.
Koordinačná porada:
   I. 9. 10. 2014
   II. 7. 11. 2014
   III. 25. 11. 2014
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Róbert
KLAČKO, kpt. Ing. Juraj OGINČUK
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 21.11., 27.11. 2014 a 3.12.2014
Počet operátorov: 53
 

CAX "CHAUVE-SOURIS 2014"

Termín konania: 13. 10. - 17. 10. 2014
Cvičiaci: Prápor rádiolokačného prieskumu Zvolen (prRLPs)
Riadiaci cvičenia: kpt. Ing. Miloš PEŠTA
Téma: "Posilnenie rádiolokačného poľa vyčlenenými jednotkami prRLPs na severnej štátnej hranici s Poľskom."
Cieľ cvičenia: Precvičiť činnosť štábu prRLPs počas plánovania operácie v stave bezpečnosti. Koordinačná porada:
   I. 7. 7. 2014
   II. 8. 9. 2014
   III. 6. 10. 2014
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Marcel LINEK, kpt. Ing. Miloš PEŠTA
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 10. 10. 2014
Počet operátorov: 4
 

CAX "APZ BRATISLAVA"

Termín konania: 2. 9. – 5. 9. 2014
Cvičiaci: 26 študentov Akadémie Policajného zboru Bratislava
Riadiaci cvičenia: doc. Mgr. Dr. Vladimír Blažek, CSc.
Téma: "Plánovanie a riadenie opatrení na ochranu obyvateľstva a hospodárstva pri riešení následkov vplyvom dlhodobej nepriaznivej meteorologickej situácie vo fiktívnom meste MODRÝ, koordinácia činnosti jednotlivých zložiek, riadenie evakuácie a opatrení pri poskytovaní pomoci ohrozenému obyvateľstvu."
  Cieľ cvičenia:
 1. oboznámenie študentov magisterského štúdia APZ s možnosťami riešenia mimoriadnych udalostí s využitím systému konštruktívnej simulácie One Semi Automated Testbed Baseline (OTB) a rekonfiguravateľných virtuálnych simulátorov,
 2. precvičenie základného modelu činnosti účelovo zoskupeného krízového štábu mesta pri mimoriadnej situácii,
 3. precvičenie činnosti účelovo zoskupeného krízového štábu mesta pri mimoriadnej situácii,
 4. precvičenie činnosti operačného strediska HaZZ pri riešení požiarnych hlásení,
 5. precvičenie realizácie evakuačných opatrení realizovaných krízovým štábom mesta,
 6. precvičenie súčinnosti koordinačného strediska IZS, zasahujúcich jednotiek HaZZ a častí krízového manažmentu samosprávy,
 7. preverenie obsahového zvládnutia východiskových zákonných noriem a teoretických prístupov krízového manažmentu vo verejnej správe,
 8. preverenie kvality pripravenosti študentov na plnenie základných pozícií krízových manažérov.
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

CAX "HEAVY RAIN"

Termín konania: 3. 6. - 5. 6. 2014
Cvičiaci: ženijný prápor
Riadiaci cvičenia: pplk. Ing. Dalibor JELÍNEK
Téma: "Plnenie úloh domáceho krízového manažmentu pri povodniach na území SR."
  Cieľ cvičenia:
 1. Preveriť možnosti nasadenia ženijných jednotiek na území SR v rámci operácií DKM,
 2. Preveriť velenie a riadenie počas vedenia operácie s podporou simulačných technológií,
 3. Zladiť činnosť velenia a štábu žpr PS s podriadenými jednotkami.
  Pre Veliteľstvo a štáb žpr:
 • precvičiť velenie a riadenie v rámci žpr smerom k podriadeným jednotkám,
 • precvičiť štáb práporu v plánovacom a rozhodovacom procese,
 • preveriť schopnosť pôsobiť v operačnom prostredí.
  Pre velenie jednotiek:
 • precvičiť a overiť výmenu informácií medzi veliteľstvom a jednotkami žpr,
 • precvičiť nasadenie veliteľstiev jednotiek v poľných podmienkach,
 • preveriť plnenie úloh v súlade s ich predurčením a spôsobilosťami,
 • upevniť vzájomnú spoluprácu s veliteľstvom žpr.
Koordinačná porada:
   I. 3. 4. 2014
   II. 29. 4. 2014
   III. 27. 5. 2014
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, mjr. Ing. Slavomír ČMARADA, kpt. Ing. Marcel LINEK, kpt. Ing. Robert KLAČKO, kpt. Ing. Ján ADAMUŠKO, npor. Ing. Ján ŠTÚBER, por. Ing. Ľuboslav TOTH.
Termín školenia operátorov: 2. 6. -3. 6. 2014
Počet operátorov: 8
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

CAX "PEGAS 2014"

Termín konania: 24. - 28. 3. 2014
Cvičiaci: Tím riadenia presunov Odboru VPVaRP KOŠICE, ÚLZ OS SR Trenčín
Riadiaci cvičenia: pplk. Ján JEVIN
Téma: "Nácvik deklarovaných spôsobilostí TRP (NC 1501) pri poskytovaní RSOM z pohľadu hostiteľskej krajiny."
Cieľ cvičenia: Precvičiť jednotlivé oblasti deklarovaných spôsobilosti príslušníkov Tímu riadenia presunov „TRP“ (MCT RSOM, NRF 2014, NC 1501) a zladiť činnosť medzi prvkom TRP a jeho nadriadenými prvkami (RSOM HQ a JLSG).
Koordinačná porada:
   I. 17. 2. 2014
   II. 4. 3. 2014
   III. 11. 3. 2014
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, pplk. Ing. Ján JEVIN, npor. Ing. Martin FRANKOVIČ, mjr. Ing. Oto KELEMEN, kpt. Ing. Mgr. Andrej VRABEL
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

"SÚŽAŽ O NAJLEPŠIEHO DELOSTRELCA PS OS SR"

Termín konania: 14. - 17. 4. 2014
Cvičiaci: 67 určených dôstojníkov a poddôstojníkov G-20 PS OS SR
Riadiaci cvičenia: pplk. Ing. Zoltán Farkaš
Téma: "Súťaž o najlepšieho delostrelca PS OS SR"
  Cieľ cvičenia:
 1. prehĺbiť a upevniť vedomosti v oblasti streľby a riadenia paľby,
 2. upevniť praktické návyky v streľbe a riadení paľby,
 3. preveriť reálny stav odborných spôsobilostí,
 4. vytvoriť predpoklady pre ďalší profesionálny rozvoj príslušníkov delostrelectva.
Koordinačná porada:
   I. 17. 2. 2014
   II. 11. 3. 2014
   III. 2. 4. 2014
Účastníci koord. porád: mjr. Ing. Pavol BARANČÍK, rtm. Tomáš KOVALČÍK, kpt. Ing. Róbert KLAČKO, Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

CAX "APZ BRATISLAVA"

Termín konania: 28. - 30. 4. 2014
Cvičiaci: 48 študentov Akadémie Policajného zboru Bratislava
Riadiaci cvičenia: doc. Mgr. Dr. Vladimír Blažek
Téma: "Plánovanie a riadenie opatrení na ochranu obyvateľstva a hospodárstva pri riešení následkov vplyvom dlhodobej nepriaznivej meteorologickej situácie v simulovanom meste MODRÝ, koordinácia činnosti jednotlivých zložiek, riadenie evakuácie a opatrení pri poskytovaní pomoci ohrozenému obyvateľstvu."
  Cieľ cvičenia:
 1. oboznámenie študentov magisterského štúdia Akadémie PZ s možnosťami riešenia mimoriadnych udalostí s využitím rekonfiguravateľných virtuálnych simulátorov a systému konštruktívnej simulácie One Semi Automated Testbed Baseline (OTB),
 2. precvičenie základného modelu činnosti účelovo zoskupeného krízového štábu mesta pri mimoriadnej situácii,
 3. precvičenie činnosti operačného strediska HaZZ pri riešení požiarnych hlásení,
 4. precvičenie realizácie evakuačných opatrení realizovaných krízovým štábom mesta,
 5. precvičenie súčinnosti koordinačného strediska IZS, zasahujúcich jednotiek HaZZ a častí krízového manažmentu samosprávy,
 6. preverenie obsahového zvládnutia východiskových zákonných noriem a teoretických prístupov krízového manažmentu vo verejnej správe,
 7. preverenie kvality pripravenosti študentov na plnenie základných pozícií krízových manažérov.
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 
 
späť
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021