Cvičenia

 ROK 2015 späť
 

CAX "DKAVŠ 13"

Termín konania: 2. 12. – 3. 12. 2015
Cvičiaci: 49 príslušníkov DKAVŠ
Riadiaci cvičenia:kpt. Ing. Juraj OGINČUK
Téma: "Čata pri vedení hlavnej bojovej činnosti"
  Cieľ cvičenia:
 1. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný na základe obdržanej úlohy ujasniť si úlohu, zhodnotiť situáciu, prijať rozhodnutie a spracovať plán boja veliteľa čaty a veliteľa družstva.
 2. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný vykonať rekognoskáciu, na jej základe zhodnotiť svoje rozhodnutie a zapracovať nové poznatky do plánu boja veliteľa čaty a družstva.
 3. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný na základe rekognoskácie a upresneného plánu boja spracovať operačný rozkaz veliteľa čaty a veliteľa družstva.
 4. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný riadiť bojovú činnosť čaty a družstva a orientovať sa na bojisku počas boja, riešiť vzniknuté situácie a prijímať rozhodnutia.
Koordinačná porada:
   I. 23. 11. 2015
   II. 23. 11. 2015
   III. 23. 11. 2015
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Róbert KLAČKO, kpt. Ing. Juraj OGINČUK
Termín školenia operátorov: 20. 11., 26. 11. 2015 a 2. 12. 2015
Počet operátorov : 49
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

"PEGAS 2015"

Termín konania: 23. 11. – 27. 11. 2015
Cvičiaci: Tím riadenia presunov, prlog Hlohovec/bbz Trenčín
Riadiaci cvičenia:mjr. Ing. Stanislav ANDREJKO - OCE
Téma: "Nácvik deklarovaných spôsobilostí TRP (NC 1501) pri poskytovaní RSOM z pohľadu hostiteľskej krajiny"
Cieľ cvičenia: Precvičiť jednotlivé oblasti deklarovaných spôsobilosti príslušníkov Tímu riadenia presunov „TRP“ (MCT RSOM, NC 1501) a zladiť činnosť medzi prvkom TRP a jeho nadriadenými prvkami (RSOM HQ a JLSG).
Koordinačná porada:
   I. 14. 10. 2015
   II. 26. 10. 2015
   III. 2. 11. 2015
Účastníci koord. porád:

Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Róbert KLAČKO,mjr. Ing. Andrejko Stanislav, kpt. Ing. Jana TÉGLAŠIOVA, kpt. Ing. Gabriel LINDOVSKÝ, kpt. Ing. Andrej VRABEL
Termín školenia operátorov: 18. 11. - 19. 11. 2015
Počet operátorov : 3
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 


"HOLY WATER 2015"

Termín konania: 2. 11. – 6. 11. 2015
Cvičiaci: 22. mpr Michalovce
Riadiaci cvičenia: pplk. Ing. Ľubomír RAPČO
Téma: "22. mpr počas obrany kľúčovej infraštruktúry"
Cieľ cvičenia:
Koordinačná porada:
   I. 29. 9. 2015
   II. 29. 9. 2015
   III. 28. 10. 2015
Účastníci koord. porád:Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, pplk. Ing. Ľubomír RAPCO, kpt. Ing. Maroš ŽOFFČÁK, RNDr. Zuzana GÁLLOVÁ, PhD.
Termín školenia operátorov: 26. 10. - 30. 10. 2015
Počet operátorov : 19
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš, LYNX
 

"CHAUVE – SOURIS III"

Termín konania: 19. 10. – 22. 10. 2015
Cvičiaci: Prápor rádiolokačného prieskumu Zvolen (prRLPs)
Riadiaci cvičenia: mjr. Ing. Miloš PEŠTA
Téma: "Posilnenie RL poľa"
Cieľ cvičenia: Precvičiť činnosť štábu prRLPs a podriadených jednotiek počas plánovania operácie
Koordinačná porada:
   I. 3. 9. 2015
   II. 28. 9. 2015
   III. 7. 10. 2015
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Róbert KLAČKO, mjr. Ing. Miloš PEŠTA, kpt. Ing. Michal SOLIAR
Termín školenia operátorov: 7. 10. - 8. 10. 2015
Počet operátorov : 4
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

"WILD LYNX 2015"

Termín konania: 21. 9. – 25. 9. 2015
Cvičiaci: 12. mpr. Nitra
Riadiaci cvičenia: pplk. Ing. Imrich HANULA
Téma: "Mechanizovaný prápor pri ofenzívnej operácii"
  Cieľ cvičenia:
 1. precvičiť a zladiť spôsobilosť VaŠ mpr plánovať, riadiť a viesť ofenzívnu operáciu,
 2. overiť správnosť a funkčnosť platných SOP počas plánovania a riadenia operácie,
 3. overiť možnosti využitia aktuálneho softvérového vybavenia C2-SYS TS počas plánovania a riadenia operácie,
 4. zladiť činnosť oddelení a skupín veliteľstva a štábu mechanizovaného práporu počas plánovania a riadenia operácie,
 5. v rámci cvičenia zhromaždiť a pripraviť podklady do Lessons Learned „LL“,
 6. precvičiť integráciu palebnej podpory počas riadenia operácie.
Koordinačná porada:
   I. 25. 6. 2015
   II. 4. 8. 2015
   III. 8. 9. 2015
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Róbert KLAČKO, pplk. Ing. Imrich HANULA, kpt. Ing. Michal SOLIAR
Termín školenia operátorov: 16. 9. - 18. 9. 2015
Počet operátorov : 6
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

Počítačové cvičenie s podporou konštruktívnej a virtuálnej simulácie
študentov Katedry verejnej správy a krízového manažmentu
APZ Bratislava

Termín konania: 7. 9. – 11. 9. 2015
Cvičiaci: 28 študentov Akadémie policajného zboru Bratislava
Riadiaci cvičenia: doc. Mgr. Dr. Vladimír BLAŽEK
Téma: "Plánovanie a riadenie opatrení na ochranu obyvateľstva a hospodárstva pri riešení následkov vplyvom dlhodobej nepriaznivej meteorologickej situácie vo fiktívnom meste MODRÝ, koordinácia činnosti jednotlivých zložiek, riadenie evakuácie a opatrení pri poskytovaní pomoci ohrozenému obyvateľstvu."
  Cieľ cvičenia:
 1. oboznámenie študentov magisterského štúdia Akadémie PZ s možnosťami riešenia mimoriadnych udalostí s využitím rekonfigurovateľných virtuálnych simulátorov a systému konštruktívnej simulácie One Semi Automated Testbed Baseline (OTB),
 2. precvičenie základného modelu činnosti účelovo zoskupeného krízového štábu mesta pri mimoriadnej situácii,
 3. precvičenie činnosti účelovo zoskupeného krízového štábu mesta pri mimoriadnej situácii,
 4. precvičenie činnosti operačného strediska HaZZ pri riešení požiarnych hlásení,
 5. precvičenie realizácie evakuačných opatrení realizovaných krízovým štábom mesta,
 6. precvičenie súčinnosti koordinačného strediska IZS, zasahujúcich jednotiek HaZZ a častí krízového manažmentu samosprávy,
 7. preverenie obsahového zvládnutia východiskových zákonných noriem a teoretických prístupov krízového manažmentu vo verejnej správe,
 8. preverenie kvality pripravenosti študentov na plnenie základných pozícií krízových manažérov.
Poznatky získané v priebehu prípravy, realizácie a vyhodnotenia počítačom podporovaného cvičenia budú predmetom záverečnej správy medzinárodného projektu, na ktorom participuje APZ BA a AOS LM.
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

"EOD CPX 2015"

Termín konania: 17. 8. – 21. 8. 2015
Cvičiaci: V4 EU BG ENG a EOD element Trenčín
Riadiaci cvičenia: plk. Ľubomír MRVÁŇ
Téma: "Nasadenie EOD jednotiek v priestore operácie V4 EU BG"
Cieľ cvičenia: Výcvik štábnych prvkov V4 EU BG ENG a EOD elementu
Koordinačná porada:
   I. 2. 6. 2015
   II. 5. 8. 2015
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Róbert KLAČKO, kpt. Ing. Marcel LINEK, plk. Ing. Ľubomír MRVÁŇ, mjr. Ing. Štefan SOPČÁK, mjr. Ing. Pavel TRÚCHLY, kpt. Ing. Igor JAMRICH, kpt. Ing. Robert NIESYT (CZE)
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

"BRAVE LION 2015"

Termín konania: 22. 6. – 26. 6. 2015
Cvičiaci: 13. mpr. Levice
Riadiaci cvičenia: pplk. Ing. Dušan MICHÁLEK
Téma: "Mechanizovaný prápor pri ofenzívnej operácii"
  Cieľ cvičenia:
 1. precvičiť a zladiť spôsobilosť VaŠ mpr plánovať, riadiť a viesť ofenzívnu operáciu,
 2. overiť správnosť a funkčnosť platných SOP počas plánovania a riadenia operácie,
 3. overiť možnosti využitia aktuálneho softvérového vybavenia C2-SYS TS počas plánovania a riadenia operácie,
 4. zladiť činnosť oddelení a skupín veliteľstva a štábu mechanizovaného práporu počas plánovania a riadenia operácie,
 5. v rámci cvičenia zhromaždiť a pripraviť podklady do Lessons Learned „LL“,
 6. precvičiť integráciu palebnej podpory počas riadenia operácie.
Koordinačná porada:
   I. 23. 4. 2015
   II. 29. 5. 2015
   III. 9. 6. 2015
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Róbert KLAČKO, mjr. Ing. Radoslav KALABA, kpt. Ing. Peter SVORAD, mjr. Ing. Imrich HANULA, RNDr. Zuzana GÁLOVÁ, Ph.D
Termín školenia operátorov: 15. 6. - 17. 6. 2015
Počet operátorov : 16
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

"ŠJ GERLACH – KONVOJ 2015"

Termín konania: 27. - 28. 5. 2015
Cvičiaci: školské jednotky 2. ročník (54 kadetov)
Riadiaci cvičenia: kpt. Ing. Zdenko TARGOŠ
Téma: "Využitie konštruktívnej a virtuálnej simulácie pri plánovanej činnosti – organizácia konvoja."
Cieľ cvičenia: oboznámiť kadetov s možnosťami SC, overiť teoretické znalosti a praktické zručnosti, ako i rozhodovací proces pri vykonávaní výcviku v SC AOS. Koordinačná porada:
   I. 23. 3. 2015
   II. 2. 4. 2015
   III. 4. 5. 2015
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Róbert KLAČKO, kpt. Ing. Zdenko TARGOŠ
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

"SÚŽAŽ O NAJLEPŠIEHO DELOSTRELCA PS OS SR"

Termín konania: 27. 4. – 30. 4. 2015
Cvičiaci: 50 určených dôstojníkov a poddôstojníkov G-20 PS OS SR
Riadiaci cvičenia: pplk. Ing. Pavol BARANČÍK
Téma: "Súťaž o najlepšieho delostrelca PS OS SR a plnenie individuálnych palebných"
  Cieľ cvičenia:
 1. Prehĺbiť a upevniť vedomosti v oblasti streľby a riadenia paľby
 2. Upevniť praktické návyky v streľbe a riadení paľby
 3. Preveriť stav odborných spôsobilostí
 4. Stanoviť poradie najlepších odborníkov delostrelectva
Koordinačná porada:
   I. 23. 2. 2015
   II. 27. 3. 2015
   III. 10. 4. 2015
Účastníci koord. porád: mjr. Ing. Pavol BARANČÍK, kpt. Ing. Róbert KLAČKO, Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

Počítačové cvičenie s podporou konštruktívnej a virtuálnej simulácie študentov Katedry verejnej správy a krízového manažmentu Akadémie policajného zboru Bratislava

Termín konania: 20. 4. – 22. 4. 2015
Cvičiaci: 60 študentov APZ Bratislava
Riadiaci cvičenia: doc. Mgr. Dr. Vladimír BLAŽEK
Téma: "Plánovanie a riadenie opatrení na ochranu obyvateľstva a hospodárstva pri riešení následkov vplyvom dlhodobej nepriaznivej meteorologickej situácie vo fiktívnom meste MODRÝ, koordinácia činnosti jednotlivých zložiek, riadenie evakuácie a opatrení pri poskytovaní pomoci ohrozenému obyvateľstvu"
  Cieľ cvičenia:
 1. oboznámenie študentov magisterského štúdia Akadémie PZ s možnosťami riešenia mimoriadnych udalostí s využitím rekonfigurovateľných virtuálnych simulátorov a systému konštruktívnej simulácie One Semi Automated Testbed Baseline (OTB),
 2. precvičenie základného modelu činnosti účelovo zoskupeného krízového štábu mesta pri mimoriadnej situácii,
 3. precvičenie činnosti účelovo zoskupeného krízového štábu mesta pri mimoriadnej situácii,
 4. precvičenie činnosti operačného strediska HaZZ pri riešení požiarnych hlásení,
 5. precvičenie realizácie evakuačných opatrení realizovaných krízovým štábom mesta,
 6. precvičenie súčinnosti koordinačného strediska IZS, zasahujúcich jednotiek HaZZ a častí krízového manažmentu samosprávy,
 7. preverenie obsahového zvládnutia východiskových zákonných noriem a teoretických prístupov krízového manažmentu vo verejnej správe,
 8. preverenie kvality pripravenosti študentov na plnenie základných pozícií krízových manažérov.
Poznatky získané v priebehu prípravy, realizácie a vyhodnotenia počítačom podporovaného cvičenia budú predmetom záverečnej správy medzinárodného projektu, na ktorom participuje APZ BA a AOS LM.
 
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

CAX "CHAUVE – SOURIS II"

Termín konania: 13. 4. – 16. 4. 2015
Cvičiaci: Prápor rádiolokačného prieskumu Zvolen (prRLPs)
Riadiaci cvičenia: mjr. Ing. Richard SZILASI
Téma: "Plnenie úloh národného krízového manažmentu (NKM) s vyčlenenými jednotkami práporu"
Cieľ cvičenia: Precvičiť činnosť štábu prRLPs a podriadených jednotiek počas plánovania operácie na podporu NKM.
Koordinačná porada:
   I. 3. 2. 2015
   II. 9. 3. 2015
   III. 7. 4. 2015
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, mjr. Ing. Miroslav MIŠOVIC, mjr. Ing. Richard SZILASI, kpt. Ing. Marcel LINEK, kpt. Ing. Miloš PEŠTA, npor. Ing. Vladislav GAŠPAR, por. Bc. Ondrej ŠAVOLT
Termín školenia operátorov: 8. 4. - 9. 4. 2015
Počet operátorov: 4
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

CAX "HAILSTORM 2015"

Termín konania: 9. 3. – 13. 3. 2015
Cvičiaci: rmo Rožňava
Riadiaci cvičenia: mjr. Ing. Ján HRIC
Téma: "Palebná podpora mechanizovanej brigády počas defenzívnych aktivít"
  Cieľ cvičenia:
 • preveriť a zdokonaliť prácu delostreleckých odbornosti pri plnení plánovaných palieb a palieb na vyžiadanie,
 • preveriť a precvičiť vybraných PrV z plnenia individuálnych palebných úloh
 • preveriť a precvičiť spojárov pri odovzdávaní delostreleckých povelov na skrátené vzdialenosti,
 • preveriť a precvičiť spojárov vo vedení prevádzkového denníka,
 • preveriť a zdokonaliť povelovú techniku a vedenie dokumentácie prieskumného družstva,
 • preveriť a zdokonaliť súčinnosť štábu, palebných jednotiek, prieskumu pri vedení bojovej činnosti.
Koordinačná porada:
   I. 15. 1. 2015
   II. 15. 1. 2015
   III. 27. 2. 2015
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, mjr. Ing. Ľubomír BODNÁR, kpt. Ing. Róbert KLAČKO, kpt. Ing. Pavol POCKLAN, rtn. Martina JESENÁKOVÁ
Termín školenia operátorov: 2. 3. - 3. 3. 2015
Počet operátorov: 5
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

CAX "FLOOD 2015"

Termín konania: 9. 2. – 12. 2. 2015
Cvičiaci: ženijný prápor Sereď
Riadiaci cvičenia: pplk. Ing. Dalibor JELÍNEK
Téma: "Použitie žpr pri riešení krízových situácií na území SR"
Cieľ cvičenia: Zladiť príslušníkov štábu a podriadených jednotiek pri
plnení úloh DKM so zameraním na funkčnosť C2SYS
Koordinačná porada:
   I. 17. 12. 2014
   II. 17. 12. 2014
   III. 23. 1. 2015
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Róbert KLAČKO, kpt. Ing. Ján ŠTÚBER, npor. Ing. Jaroslav KOMPAN
Termín školenia operátorov: 9. 2. - 10. 2. 2015
Počet operátorov: 8
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

"ŠJ ĎUMBIER – KONVOJ 2015"

Termín konania: 29. 1. – 30. 1. 2015
Cvičiaci: školské jednotky 3. ročník (48 kadetov)
Riadiaci cvičenia: npor. Ing. Ján JURČÁK
Téma: "Využitie konštruktívnej a virtuálnej simulácie pri plánovanej činnosti – organizácia konvoja."
Cieľ cvičenia: Počas „BLOKOVÉHO VÝCVIKU“ v maximálnej možnej miere využiť podmienky SC AOS k overeniu teoretických vedomostí v procese plánovania činnosti na zadanú úlohu a overiť praktické zručnosti, vodcovské a rozhodovacie kvality.
Koordinačná porada:
   I. 25. 11. 2014
   II. 15. 12. 2014
   III. 16. 1. 2015
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, RNDr. Zuzana GÁLOVÁ, kpt. Ing. Róbert KLAČKO, npor. Ing. Ján JURČÁK, nrtm. Peter BEZOUŠKA
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 
 
späť
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021