Poslanie katedry

    Katedra bezpečnosti a obrany je základné vysokoškolské vzdelávacie a výskumné pracovisko akadémie pre oblasť národnej, medzinárodnej bezpečnosti a vojenského umenia. Poskytuje vzdelanie v študijnom programe „Bezpečnosť a obrana štátu“ v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni vysokoškolského štúdia. Katedra je garantom pre získanie vedecko-pedagogického titulu docent a profesor v príslušnom odbore habilitačného a inauguračného konania. Absolventov študijného programu profiluje pre potreby mechanizovaných , delostreleckých, ženijných a logistických jednotiek.
 
    Vo výskume sa katedra sústreďuje na oblasť bezpečnostnej politiky štátu. Vo vedeckej činnosti sa zameriava na rozvoj odborov vedy a techniky vo vojenstve. Podieľa sa na tvorbe, rozvoji a overovaní koncepcií, doktrín ozbrojených síl v národnom a aliančnom prostredí.

 

KATEDRA BEZPEČNOSTI A OBRANY
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Demänovská cesta 393
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika
 
Tel: +421 960 422 874
E-mail: kbo@aos.sk

 
© KIS AOS 2022