Vzdelávanie

Odborné kurzy      
Bezpečnosť a obrana štátu 1. modul – Národná bezpečnosť
 • Cieľom kurzu je zamerať sa na zdokonaľovacie štúdium problematiky národnej bezpečnosti a obrany s dôrazom na prehĺbenie a rozvinutie analytického a koncepčného myslenia a získanie spôsobilostí potrebných pre výkon pracovných činností zamestnancov ministerstva obrany a verejnej správy, súvisiacich s tvorbou a uskutočňovaním bezpečnostnej a obrannej politiky štátu. Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR.
 • Obsah kurzu:
  - Politologický a systémový prístup k spoločnosti a štátu.
  - Obsah základných pojmov „Sekuritológie“.
  - Spoločenský konflikt ako zdroj krízových situácií.
  - Bezpečnostná a obranná politika štátu.
  - Bezpečnostný systém štátu.
 • Dĺžka kurzu – 5 dní.

Krízový manažment, Integrovaný záchranný systém SR a civilná ochrana
 • Cieľom kurzu je objasniť základné pojmy súvisiace s riešením krízových situácií, funkcie krízového manažmentu a základné princípy krízového riadenia pri riešení kríz na národnej úrovni. Získané vedomosti predstavujú základ pre efektívnejšie riadenie kríz, ako i uskutočňovanie racionálnej spolupráce s relevantnými subjektmi, ktoré sa na riešení kríz podieľajú (integrovaný záchranný systém SR a civilná ochrana). Súčasťou kurzu okrem teoretickej časti je i získanie určitých praktických zručností v rámci riešenia niektorých projektov na podporu krízového riadenia.
 • Obsah kurzu:
  - Definícia základných pojmov (bezpečnosť, bezpečnostné prostredie, kríza, krízové javy...).
  - Hlavné úlohy krízového manažmentu.
  - Sociálno-psychologické aspekty krízových situácií.
  - Organizačné členenie krízového manažmentu.
  - Súčasný legislatívny rámec krízového manažmentu.
  - Projekty na podporu krízového riadenia.
  - Tréning činností príslušníkov krízového štáb.
 • Dĺžka kurzu – 2 dni.

 

KATEDRA BEZPEČNOSTI A OBRANY
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Demänovská cesta 393
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika
 
Tel: +421 960 422 874
E-mail: kbo@aos.sk

 
© KIS AOS 2022