Úvod
Aktuality
Štúdium
Kurzy
DPŠ
Konferencie
Zborníky
Projekty
Publikačná činnosť
Štruktúra
Kontakt
 
 
Centrum RR
POSLANIE A PROFIL

Katedra spoločenských vied a jazykov sa významnou mierou podieľa na profesijnom vzdelávaní študentov a vojenských profesionálov najmä v oblasti spoločenských vied a jazykov, s dôrazom na získanie a rozvoj intelektuálnych návykov, manažérskych, edukačných a jazykových schopností a zručností.
Je odborným garantom doplňujúceho pedagogického štúdia v rámci AOS.
V rámci kariérneho vzdelávania vojenských profesionálov participuje na kultivácii a ich osobnostnom rozvoji prostredníctvom aplikácie spoločensko-vedných disciplín do vojenskej praxe.
Realizuje výučbu cudzích jazykov najmä výučbu anglického jazyka prípravu študentov na skúšku podľa normy NATO – STANAG 6001.
Vo vede a výskume sa katedra zameriava na získavanie najnovších poznatkov v spoločenských vedách so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencii veliteľov – lídrov, profesijného vzdelávania, prípravy a rozvoj študentov ako aj profesionálnych vojakov.


Cieľ a úlohy

Zabezpečovať edukačný proces vo všetkých stupňoch VŠ štúdia v rámci AOS
Participovať na celoživotnom vzdelávaní - krátkodobo-odborných kurzov, špecializovaných a kariérnych kurzov pre MO SR, GŠ SR a štátnu a verejnú správu.
Realizovať v spolupráci so SEĽUZOM rozvoj vedy a výskumu v podmienkach AOS so zameraním na spoločenské vedy a jazykovú pripravenosť študentov- kadetov podľa požiadaviek rezortu MOSR
Angažovať sa v oblasti rovnosti príležitosti a podpory rodovo vyváženého prístupu v rámci európskych trendov v podmienkach rezortu MO SR
 

      Kontakt:
Katedra spoločenských vied a jazykov
Akadémia ozbrojených síl gen. Milana R. Štefánika
031 01 Liptovský Mikuláš
© KIS AOS 2016