Úvod
Aktuality
Štúdium
Kurzy
DPŠ
Konferencie
Zborníky
Projekty
Publikačná činnosť
Štruktúra
Kontakt
 
 
Centrum RR
AKTUALITY
 
  Spolupráca katedry s americkým tímom z Civil Affairs
  Katedra spoločenských vied a jazykov sa rozlúčila s americkým tímom CAT z Civil Affairs na čele s kapitánom Travisom Junkinsom, ktorý spolupracoval s katedrou počas akademického roka na konverzačných cvičeniach pre študentov.
  viac...

 
  Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
  Katedra spoločenských vied a jazykov – AOS gen. M. R. Štefánika zorganizovala 18. mája 2023 – 21. medzinárodnú vedeckú konferenciu „Nové trendy profesijnej prípravy v Ozbrojených silách“.
  viac...

 
  Návšteva zamestnancov Sekcie ľudských zdrojov MO SR v AOS
  Sekcia ľudských zdrojov MO SR v súlade s Metodickým usmernením na koordináciu a realizáciu sociologických výskumov v rezorte ministerstva obrany realizuje sociologické výskumy a prieskumy pre potreby daného rezortu.
  viac...

 
  Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
  Katedra spoločenských vied a jazykov – Akadémie ozbrojených síl zorganizovala 29. septembra 20. medzinárodnú vedeckú konferenciu „Nové trendy profesijnej prípravy v OS SR“.
  viac...

 
  Inštitút vodcovstva - akadémia vojenských lídrov
  Na Katedre spoločenských vied a jazykov sa v súčasnosti rieši štúdia realizovateľnosti zameraná na rozvoj vodcovských kompetencií v podmienkach Akadémie ozbrojených síl a Ozbrojených síl SR.
  viac...

 
  Kľúčové kompetencie manažéra – veliteľa
  Katedra spoločenských vied a jazykov v spolupráci s Katedrou logistického zabezpečenia zorganizovala opätovne po predchádzajúcich pozitívnych skúsenostiach krátkodobý odborný kurz zameraný na efektívnu komunikáciu.
  viac...

 
  ANTIHYBRID
  "Katedra spoločenských vied a jazykov AOS v spolupráci s Prešovskou rozvojovou agentúrou PRERAG pokračuje v novodobej tradícii preventívno-vzdelávacích aktivít,
tentoraz pod názvom Antihybrid.
  viac...

 
  Ako motivovať dospelých aby sa učili po celý život?
  "Aj v podmienkach našej vysokej školy by bolo vhodné a priam žiadúce - poznať najnovšie trendy v celoživotnom vzdelávaní, pretože pracujeme takmer s dospelými ľuďmi - študentmi, ako aj s učiteľmi profesionálnymi vojakmi a informácie sú dnes veľmi potrebné pre rozvoj každého z nás."
  viac...

 
  Doplňujúce pedagogické štúdium v Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika 6. - 7. 7 2021
  "Poslaním a cieľom doplňujúceho pedagogického štúdia je získanie predagonickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre učiteľov profesijných predmetov neučiteľských študijných odborov."
  viac...

 
  Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
  "Katedra spoločenských vied a jazykov AOS zorganizovala 19. mája 2021 medzinárodnú vedeckú konferenciu „Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov.“"
  viac...

 
  Doplňujúce pedagogické štúdium v AOS
  "Dnes už hádam nikto nespochybňuje fakt, že úroveň edukačného procesu závisí od kvality prípravy učiteľov na výkon učiteľskej profesie."
Ukončenie DPŠ - 27. 8. 2020   viac...

 
  Brainwashing
  V aule Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika sa 21. novembra 2019 uskutočnila prednáška na tému „Brainwashing“ – vymývanie mozgov.
  viac...

  Quo vadis manažment ľudských zdrojov?
  Medzinárodnú konferenciu s názvom „Manažment ľudských zdrojov v ozbrojených silách, bezpečnostných a záchranných zboroch“ organizovala Katedra spoločenských vied a jazykov AOS v dňoch 15. - 16. 5. 2019.
  viac...

  Noví študenti doplňujúceho pedagogického štúdia
  Dňa 22. 10. 2018 nastúpili na doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) do Akadémie ozbrojených síl noví študenti.
  viac...

  Záver DPŠ 2016 - 2018
  4. septembra 2018 ukončili v AOS záverečnými skúškami štvorsemestrálne doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) 4 príslušníci rezortu obrany.
Vysvedčenia od prorektora pre vzdelávanie...   viac...

  Kurz pre výkon sociálnych služieb, poradenstvo a kvalitu života
  Katedra spoločenských vied a jazykov AOS organizovala v dňoch 23. - 27. 4. 2018 v spolupráci s MO SR a katedrou manažmentu pilotný kurz pre príslušníkov rezortu obrany.
...z priebehu kurzu   viac...

  Ukončenie DPŠ
  24. augusta 2017 ukončilo v AOS štvorsemestrálne Doplňujúce pedagogické štúdium 11 profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu obrany.
DPŠ - slávnostné ukončenie   viac...

  Otvorenie doplňujúceho pedagogického štúdia
  Na doplňujúce pedagogické štúdium (ďalej len DPŠ) v akademickom roku 2016/2017 nastúpili 7 študenti, ktorí budú študovať DPŠ na výkon činnosti učiteľa technických predmetov s elektrotechnickým zameraním a zameraním na výpočtovú techniku.
Slávnostné otvorenie   viac...

  O riadení rozmanitosti a rodovej rovnosti v OS, bezpečnostných a záchranných zboroch
  Medzinárodnú vedeckú konferenciu „Potenciál riadenia rozmanitosti a rodovej rovnosti v ozbrojených silách, bezpečnostných a záchranných zboroch“ organizovala v dňoch 26. - 27. októbra 2016 Katedra spoločenských vied a jazykov AOS.
Z rokovania na konferencii   viac...

  „Riadenie bezpečnosti zložitých systémov“
  Medzinárodnú vedeckú konferenciu „Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2016“ zorganizovala Katedra spoločenských vied a jazykov Akadémie ozbrojených síl v dňoch 22. - 26. februára 2016.
Účastníci konferencie   viac...

  Slávnostné otvorenie Centra rodovej rovnosti
  Na Katedre spoločenských vied a jazykov Akadémie ozbrojených síl bolo 12. novembra 2015 slávnostne otvorené Centrum rodovej rovnosti.
video...

  Aktuálne problémy prípravy príslušníkov ozbrojených síl, bezpečnostných a záchranných zborov z pohľadu sociálno-psychologických aspektov
  Medzinárodná vedecká konferencia „Sociálno-psychologické aspekty utvárania osobnosti príslušníkov ozbrojených síl, bezpečnostných a záchranných zborov“ sa konala v réžii Katedry spoločenských vied a jazykov AOS v dňoch 22. - 23. októbra 2015.
Účastníci konferencie   viac...

  Kurz vojenskej pedagogiky
  Vojenská profesia, najmä vo veliteľskej pozícii alebo pozícii inštruktora, kde sa intenzívne pracuje s ľuďmi v rámci vyučovania a výcviku, si vyžaduje poznatky z „vojenskej pedagogiky“. Katedra spoločenských vied a jazykov AOS v spolupráci s Centrom vzdelávania AOS realizuje každoročne odborný kurz s týmto zameraním.
PhDr. Mária Martinská, PhD.   viac...

  DPŠ už s akreditáciou
  Po ročnej prestávke, spôsobenej zmenou legislatívy a následným procesom akreditácie programov doplňujúceho pedagogického štúdia, otvorila Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši svoje brány pre študentov tejto formy štúdia.
Slávnostné otvorenie DPŠ 2015/2016   viac...

  Úspešne ukončili DPŠ
  Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ), organizované v Akadémii ozbrojených síl (AOS), po 4-semestrovom štúdiu (2013-2015,) úspešne ukončilo 13 profesionálnych vojakov a príslušníkov rezortu obrany SR.
Absolventi DPŠ   viac...

  Riadenie bezpečnosti zložitých systémov
  V priestoroch AOS sa v termíne od 24. - 28. februára 2014 konala konferencia "Riadenie bezpečnosti zložitých systémov" a jej hlavným organizátorom bola tradične katedra spoločenských vied a jazykov.
Účastníci konferencie   viac...

  Ako vzdelávať pre bezpečnostný sektor
  Na "Nové trendy vo vyučovaní spoločensko-vedných predmetov na školách zameraných na bezpečnosť" sa orientovala medzinárodná vedecká konferencia organizovaná 24. - 25. októbra 2013 Katedrou spoločenských vied a jazykov AOS.
Na úvod konferencie...   viac...

  O rovnosti príležitostí
  Medzinárodná vedecká konferencia "Rovnosť príležitosti a zosúlaďovanie práce a rodiny v praxi moderných organizácií" sa konala 4. a 5. októbra 2012 v AOS.
V konferenčnej miestnosti   viac...

  "Riadenie bezpeènosti zložitých systémov" vedecký seminár s medzinárodnou účasťou
  Ako malé jubileum označil doc. RSDr. Jozef Matis, PhD., vedúci Katedry spoločenských vied a jazykov Akadémie ozbrojených síl 5. ročník medzinárodného vedecko-odborného seminára s názvom "Riadenie bezpečnosti zložitých systémov".
Úvod konferencie   viac...

  Riadenie bezpeènosti zložitých systémov
  V AOS sa konal už 4. ročník medzinárodného vedeckého seminára s názvom "Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2011".
Z rokovania konferencie...
  viac...

  Kurz vojenskej pedagogiky
  V dňoch 7. 2. až 11. 2. 2011 sa na Katedre společenských vied a jazykov AOS uskutočnil Kurz vojenskej pedagogiky.
Účastníci kurzu
  viac...

  Komplexné sociálne zabezpečenie vojenského profesionála
  Vstup do riešenia zložitých problémov komplexného sociálneho zabezpečenia profesionálneho vojaka predstavoval hlavný cieľ rokovania medzinárodnej vedeckej konferencie.
Účastníci konferencie
  viac...

  Ukončené štvorsemestrálne DPŠ
  Doplnkové pedagogické štúdium organizované pre príslušníkov z rezortu obrany bolo ukončené záverečnými skúškami z pedagogiky, psychológie a odbornej didaktiky a obhajobou záverečnej práce.
Absolventi DPŠ
  viac...

  Skutočne medzinárodná
  Aj keï sa všeobecne hovorí, že študenti robia len to, čo musia, 22. mája roku 2008 ukázal, že to celkom neplatí. Našli sa odvážlivci, ktorí nad rámec svojich študijných povinností "zabrúsili" aj do oblasti bezpečnostných štúdií a prezentovali v rámci 11. ročníka Študentskej vedeckej konferencie ...
ŠVK - súťažiaci
  viac...

  Tradícia a poznanie
  Pravidelne, už od roku 2002 sa zúčastňujú príslušníci Katedry humanitných a sociálnych vied Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika rokovaní v rámci Medzinárodného kolokvia o riadení vzdelávacieho procesu na Univerzite obrany v Brne...
Otvorenie kolokvia
  viac...

  Medzinárodná sociologická konferencia "SZEREGOWCI W GRUPACH DYSPOZYCYJNYCH SPOLECZEÑSTWA" Vroclav - 2008
  V dňoch 7. - 8. mája 2008 sa konala v meste Vroclav (Poľská republika) Medzinárodná vedecká konferencia....
Účastníci konferencie
  viac...

  Mobilita vysokoškolských učiteľov
  Dvojmesačný pobyt v rámci mobility vysokoškolských učiteľov začali 14. apríla 2008 v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš traja vysokoškolskí učitelia z dvoch kyjevských univerzít z Ukrajiny....
Slávnostný obed
  viac...

 

Sociológovia Slovenska na Liptove

  V Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš sa uskutočnila 3.- 4. apríla 2008 Výročná vedecká konferencia a Valné zhromaždenie...
Konferencia SSS
  viac...

 

Medzinárodný vedecko-odborný seminár

  Keď v novembri minulého roka vedúci katedry humanitných a sociálnych vied, doc. Jozef Matis, v rámci návštevy Ukrajiny rokoval s predstaviteľmi akademickej a vedeckej obce nezdalo sa, že výsledok sa tak rýchlo dostaví...
Otvorenie seminára
  viac...

 

Kurz základov didaktickej techniky

  V dňoch 19. - 24. 11. 2007 navštívilo Akadémiu ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši 10 študentov z Krakowskej Školy Wyššej (Polská republika)....
Kurz z Poľska
  viac...

 

Cvičenie "CIMIC 2007"

  V uplynulom týždni skončilo medzinárodné slovensko - české cvičenie civilno - vojenskej spolupráce. Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika mohla byť pri tom prostredníctvom zamestnanca Katedry humanitných a sociálnych vied Dr. Ľubomíra Čecha, CSc....
CIMIC 2007
  viac...

 

O bezpečnosti v Európe

  Viac ako 50 účastníkov z Austrálie, Bulharska, Česka, Poľska, Slovenska, Turecka a Ukrajiny diskutovalo v dňoch 28.- 31.5.2007 v prekrásnom prímorskom stredisku Jurata (Poľsko) o problémoch bezpečnosti v meniacej sa Európe....
Konferencia v Jurate (PL)
  viac...

 

Stretnutie na záver štipendijného pobytu

  Dňa 21. mája 2007 prijal rektor Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika doc. Vasilija Mironoviča Zaplatinského pracovníka Katedry bezpečnosti Fakulty ekologickej bezpečnosti Národnej leteckej univezity v Kijeve ...
Prijatie u rektora AOS...
  viac...

  Medzinárodná sociologická konferencia "GRUPY DYSPOZICYJNE W ASPEKCIE BEZPECZEÑSTWA NARODOWEGO" Wroclav - 2007
  V dňoch 9. - 10. mája 2007 sa konala v meste Wroclav...
Odovzdanie pamätnej plakety...
  viac...

 

Kurz Manažérstva bezpečnosti objektov

  14 profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu obrany absolvovalo v dňoch 25.- 27.4.2007 na Katedre humanitných a sociálnych vied krátkodobý odborný kurz Manažérstvo bezpečnosti objektov...
Účastníci kurzu...
  viac...

 

Návšteva u susedov

  Otázky činnosti a skúsenosti z nasadenia tímov CIMIC (Civil Military Cooperation) v operáciách boli predmetom rokovania v 103. stredisku CIMIC/PSYOPS Armády Českej republiky...
Spoločná fotografia ...
  viac...

 

Kurzy aplikovanej psychológie a aplikovanej sociológie

  Katedra humanitných a sociálnych vied pripravila v dňoch 16. - 20. apríla pre 27 pracovníkov a profesionálnych vojakov Oddelenia analýz a verejnej mienky Kancelárie ministra obrany...
V plnom nasadení...
  viac...

 

"Bezpečnosť života a činnosti človeka - vzdelávanie, veda, prax - 2007"

  V dňoch 15. -16. III. 2007 sa v Kyjeve na Ukrajine uskutočnila 6.medzinárodná vedecko-metodická konferencia...
Účastníci konferencie.
  viac...

 

Riešenie projektu AGA -03 - 2007 sa začalo>

  Dňa 28.2.2007 sa uskutočnilo prvé stretnutie spracovateľského tímu projektu...
Projekt výskumu.
  viac...

  Záverečné riadne zasadanie
komisie pre vykonávanie rigoróznych skúšok
  Dňa 16. februára 2007 sa uskutočnilo záverečné riadne zasadanie komisie...
Blahoželanie..
  viac...

  V Poľsku o krízovom manažmente
  V dňoch 7. - 8. 2. 2007 sa v poľskom kúpeľnom mestečku Ustka uskutočnilo
I. medzinárodné sympózium k problematike krízového manažmentu na tému "Reakcia na živelné katastrofy - teoretické a praktické aspekty"...
Sympózium v Poľsku.
  viac...

  Predstavenie špeciálnej učebne na technológiu výučby a výcviku veliteľa
  Dòa 8. februára 2007 bola pre delegáciu CUBIC tímu, ktorú viedol programový manažér brig. gen. v. v. Edward T. Bruckley junior a užšie vedenie AOS- jej rektora a prorektorov, predstavená novovybudovaná špecializovaná učebňa...
brig. gen. v. v. Edward T. Bruckley junior
  viac...

  Medzinárodná vedecká konferencia "KOBIETY W GRUPACH DYSPOZYCYJNYCH PO£ECZEÑSTWA."
  V dňoch 10. - 11. mája 2006 sa zúčastnili príslušníci Katedry humanitných a sociálnych vied Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš doc. RSDR. Jozef Matis a PhDr. Mária Martinská medzinárodnej vedeckej konferencie...
Konferencia v Poľsku.
  viac...

      Kontakt:
Katedra spoločenských vied a jazykov
Akadémia ozbrojených síl gen. Milana R. Štefánika
031 01 Liptovský Mikuláš
© KIS AOS 2016