UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

   

Univerzita tretieho veku (UTV) je aktivitou vzdelávania seniorov v rámci ďalšieho vzdelávania Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá je realizovaná centrom vzdelávania a uskutočňuje sa v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania.


   Jej poslaním je:
  • prispievať k zabezpečovaniu práva na vzdelanie,
  • prispievať k rozširovaniu obzoru vedomostí,
  • objasňovaniu neznámych skutočností a poskytovaniu najnovších informácií z oblasti vedy a spoločenského diania,
  • pomáhať k integrovaniu sa do spoločnosti v nových podmienkach,
  • prispievať ku kvalitnému vypĺňaniu voľného času,
  • prispievať k zlepšovaniu psychologickej kondície a k aktívnemu starnutiu.

 


   Štúdium na UTV je externou formou štúdia. Je dvojročné alebo trojročné, rozdelené na semestre. Výučba sa uskutočňuje prostredníctvom sústredení v trvaní 2 vyučovacích hodín (90 minút) spravidla jedenkrát v týždni. Štúdium na UTV môže byť realizované aj formou kurzov s rôznou dĺžkou trvania

   Dvojročné štúdium tvoria 4 semestre určitého študijného zamerania. Trojročné štúdium sa začína všeobecným ročníkom (2 semestre) a pokračuje 4 semestrami zvoleného študijného zamerania.

 


Kontakt:
 
Centrum vzdelávania
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1
 
tel.: 0960/423018, 0960/422506
fax: 0960/422141
e-mail: u3v@aos.sk
web UTV: www.aos.sk/utv

 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 1. 2021