HISTÓRIA CENTRA VZDELÁVANIA


    Na základe zákona č. 455/2004 Z. z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AOS), o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 30. júna 2004, bola zriadená Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadika (NAO) so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ako vzdelávacie a výcvikové centrum, ktoré uskutočňovalo vzdelávanie a výcvik formou kariérnych kurzov a iných kurzov.

    Centrum kariérneho rozvoja bolo základným pracoviskom NAO. Dňom 1. 9. 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 144/2008 o zrušení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým prešli práva a povinnosti z NAO na AOS. Týmto dňom prešlo Centrum kariérneho rozvoja do štruktúry AOS. Dňa 1. 7. 2009 bolo centrum kariérneho rozvoja reorganizované na centrum ďalšieho vzdelávania, ktoré zabezpečovalo do 31.8.2010 celoživotné vzdelávanie formou jednotlivých kurzov. Celoživotné vzdelávanie v AOS sa od 1.9.2010 uskutočňuje v centre vzdelávania, ktoré vzniklo reorganizáciou centra ďalšieho vzdelávania .
  Vo funkcii veliteľa centra kariérneho rozvoja pôsobili:
 • 2004 – 2005    plk. gšt. Ing. Anton BALLAY
 • 2005 – 2006    plk. gšt. Ing. Štefan MEČÁR
 • 2006 – 2007    plk. gšt. Ing. Ján PŠIDA
 • 2007 – 2008    plk. gšt. Ing. Juraj VYROSTEK
 • 2008 – 2009    plk. Ing. Peter BALÁŽ, PhD.

 •  
  Vo funkcii vedúceho centra ďalšieho vzdelávania pôsobil:
 • 1. 7. 2009 – 31. 8. 2010 plk. gšt. Ing. Michal CHLEBEC, v. v.

 •  
  Vo funkcii riaditeľa centra vzdelávania pôsobili:
 • 1.   9. 2010 - 30. 4. 2013plk. gšt. Ing. Michal CHLEBEC, v. v.
 • 1.   9. 2013 - 31. 8. 2014plk. Ing. Róbert TOTKOVIČ
 • 1.  11. 2014 - 14.11. 2018plk. Ing. Tomáš NOVOTNÝ, PhD.
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 1. 2021