POSLANIE CENTRA VZDELÁVANIA


    Centrum vzdelávania (CV) je zložkou Akadémie ozbrojených síl zabezpečujúce kariérne a odborné vzdelávanie v zmysle ustanovení zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a ďalšie vzdelávanie v zmysle ustanovení zákona o celoživotnom vzdelávaní. Zabezpečuje vzdelávanie a výcvik profesionálnych vojakov, civilného personálu OS SR a zamestnancov rezortu ministerstva obrany, Akadémie ozbrojených síl, absolventov policajných a civilných vysokých škôl, ako aj ďalšie vzdelávanie realizované podľa zmlúv a dohovorov.

    Vzdelávanie je realizované formou kariérnych, odborných, medzinárodných a krátkodobých odborných kurzov.

    Prostredníctvom oddelenia medzinárodných kurzov ako výcvikového a vzdelávacieho strediska partnerských krajín (PTEC - Partnership Training Education Centre) poskytuje kariérne vzdelávanie a výcvik pre profesionálnych vojakov v anglickom jazyku z krajín NATO a partnerských krajín. Hlavným cieľom nami poskytovaných kurzov je podpora širšieho šírenia postupov plánovania a rozhodovania operácií NATO na taktickej a operačnej úrovni.

    V súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov organizuje CV doplňujúce pedagogické štúdium.

    V rámci celoživotného vzdelávania zastrešuje CV prostredníctvom univerzity tretieho veku aj vzdelávania seniorov.
 
    Systém ďalšieho vzdelávania
 
 
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 1. 2021