Doplňujúce pedagogické štúdium

     Poslanie         Aktuality         História         Pripravujeme         Fotogaléria         Dokumenty   


Vážení záujemci o štúdium v DPŠ,

oznamujeme Vám, že v akademickom roku 2023/2024 otvoríme doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) na Akadémii ozbrojených síl. Štúdium DPŠ je dvojročné – štvorsemestrálne v externej forme, kombinovanou metódou (prezenčná a dištančná). Uskutočňuje sa formou študijných sústredení. Študent absolvuje dve sústredenia za semester v rozsahu 4 – 5 pracovných dní.

 
Uchádzač o štúdium zašle:
- prihlášku na DPŠ na osobitom tlačive (dostupná po kliknutí tu alebo v sekcii „dokumenty"),
- žiadosť o vyslanie na štúdium,
- úradne overenú kópiu VŠ diplomu II. stupňa, vysvedčenie o štátnej skúške.
 
na adresu:
Centrum vzdelávania - DPŠ
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš
 
email: dps@aos.sk
 
Prihlášku spolu s požadovanými prílohami zaslať do 31. 7. 2023

      V súlade s § 65 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závere roka boli Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,schválené štyri programy DPŠ Akadémie ozbrojených síl, v súlade so zmenou predmetnej legislatívy, v rámci odboru Obrana a vojenstvo:

Bezpečnosť a obrana štátu

Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre vyučovacie predmety skupiny odborov vzdelávania bezpečnostné služby, služby osobitného určenia, ochrana určených osôb a ochrana majetku, obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru Obrana a vojenstvo a študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu.

Elektronické zbraňové systémy

Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre vyučovacie predmety skupiny odborov vzdelávania elektrotechnika a elektronika, doprava a telekomunikácie, technické a informačné služby v elektrotechnike, obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru Obrana a vojenstvo a študijného programu Elektronické zbraňové systémy.

Vojenské spojovacie a informačné systémy

Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre vyučovacie predmety skupiny odborov vzdelávania informačno—komunikačné technológie, počítačové systémy a technické a informačné služby, digitálne technológie, multimédia špeciálne technické odbory, počítačové systémy a technické a informačné služby v strojárstve a v elektrotechnike, obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru Obrana a vojenstvo a študijného programu Vojenské spojovacie a informačné systémy.

Zbraňové systémy, zbrane a ich časti

Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre vyučovacie predmety skupiny odborov vzdelávania strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba, doprava, pošty a telekomunikácie, strojárstvo — výroba, montáž a oprava príslušných strojov a zariadení, dopravná prevádzka, obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru Obrana a vojenstvo a študijného programu Zbraňové systémy, zbrane a ich časti.  


 

Štúdium schválených programov DPŠ začína v mesiaci september príslušného roku v závislosti na počte prijatých uchádzačov. Akceptované budú súhrnné prihlášky zaslané veliteľmi síl, náčelníkmi štábov a vedúcimi zamestnancami úradov a zariadení MO SR ako aj individuálne prihlášky.

 


Poplatky za štúdium:

Vzdelávanie pre zamestnancov rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky je bezplatné.

Finančné náležitosti pre záujemcov o doplňujúce pedagogické štúdium, ktorínie sú zamestnanci rezortu MO SR:

Položka Suma
Poplatok za prijímacie konanie 10, - €
Poplatok za školné (jeden semester) 150, - €
Poplatok za vystavenie dokladov o ukončení štúdia 10, - €
Poplatok za opakovnú skúšku 50, - €

 Informácie o službách AOS
 späť   
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 1. 2021