Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
 
13. Medzinárodná vedecká konferencia
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2022
20. - 21. októbra 2022

Liptovský Mikuláš
 

Konferenčný poplatok

Konferenčný poplatok: 120,00 EUR. (doktorandi AOS: 50,00 EUR).
V konferenčnom poplatku je zahrnuté: publikovanie v zborníku, 1 x obed, občerstvenie, spoločenský večer. V prípade neúčasti sa konferenčný poplatok nevracia.
 
Publikovanie v zborníku bez účasti na konferencii: 50 EUR (doktorandi AOS: bezplatne).
 
Číslo účtu:
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IBAN SK35 81800000 0070 0016 6344
IČO 37910337
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 20102022
Do poznámky pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka konferencie
 
Žiadosť o vystavenie faktúry posielať na adresu katarina.erhardtova@aos.sk do 20. 10. 2022.
Neskoršie žiadosti nebudú akceptované.
 
© KIS AOS 2022                                      Aktualizované 23. 5. 2022